પરીક્ષણ સાધન

દાલિયન પરીક્ષણ સ્ટેશન
કઠિનતા પરીક્ષણ
અવાજ અને કંપન પરીક્ષણ
પ્રેશર ગેજ
પી.ટી. 
શેન્યાંગ પરીક્ષણ સ્ટેશન
શિજિયાઝુઆંગ પરીક્ષણ સ્ટેસ્ટન
સ્પેક્ટ્રોમીટર
ટેમ્પ્રેચર ટેસ્ટ
અલ્ટ્રાસોનિક દોષ તપાસ
એક્સઆરએફ સ્પેક્ટ્રોમીટર
3 ડી સ્કેનર